Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Aplikácia Beenia usilovne stráži a chráni Vaše osobné údaje!

Všetky naše kroky, postupy, procesy, činnosti vedú k tomu, aby sme vám vždy zabezpečili 100% spoľahlivosť, funkčnosť a radosť z používania aplikácie Beenia.

Pokiaľ Vám ochrana údajov stále robí starosti a vrásky na čele, nebojte sa a pozrite sa bližšie, ako to všetko u nás beží a funguje:

Základné princípy:
 •  Spracúvame len nevyhnutné osobné údaje pri návšteve stránky a využívaní aplikácie Beenia.
 •  Iné spracúvanie môžeme pre Vás vykonať, len ak nás o to požiadate.
 •  Vaše osobné i pracovné údaje sú pre nás dôverné.
 •  Všetky prístupy do aplikácie monitorujeme.
 •  Vždy môžeme overiť, či sa nejedná o neoprávnený prístup.
 •  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime platnou legislatívou SR a EÚ.
Prevádzkovateľ webových stránok a aplikácie Beenia (ďalej spoločne len „Beenia“) 

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L.
IČO : 36 40 72 75  a  IČO DPH: SK2020107540.
Kontaktná mailová adresa pre GDPR:  [email protected]

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami:
 • GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Platné od 25.5.2018 a účinné od 25.5.2018
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).  Účinný od 25.5.2018.

Prevádzkovateľ údajov určuje účely a spôsoby spracovania osobných údajov, zatiaľ čo spracovateľ údajov je stranou, ktorá spracúva údaje v mene prevádzkovateľa.

Zásady ochrany osobných údajov

Keď používate aplikáciu Beenia a navštevujete webové stránky Beenie (ďalej len „Služby“), Beenia zbiera a spracováva informácie od vás a o vás, aby vám poskytla prístup k Službám, vylepšila vaše skúsenosti s používaním Služieb a komunikovala s Vami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) opisujú, ako Beenia zhromažďuje, používa a zverejňuje Vaše osobné údaje pri Vašom využívaní Služieb, a aké možnosti v súvislosti s týmito spracúvaním máte.

V prvej časti nižšie je vysvetlené, ktoré podmienky ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú v závislosti od typu používateľa.

1. Typy užívateľov / dotknutých osôb
 • Odberatelia – používatelia platených služieb aplikácie Beenia
 • Zákazníci – fyzická alebo právnická osoba objednávajúca služby Beenia (platitelia služieb). Služby, ktoré sú k dispozícii pre odberateľov, sú určené osobitnými podmienkami dohodnutými medzi Beeniou (spol. GLOBESY, s.r.o.) a ďalšou právnickou alebo fyzickou osobou (napr. Zamestnávateľom alebo iným subjektom alebo osobou nazývanou „zákazník“), ktorá uzavrela osobitnú dohodu/zmluvu (ďalej len „Zákaznícku zmluvu“) upravujúcu dodanie, prístup a použitie Služieb. Bližšie informácie o tejto dohode/zmluve sú uvedené v našich Podmienkach používania služby BEENIA.com.Upozornenie:Zákazník je v tomto prípade ten, kto určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov Odberateľov, a preto je zákazník v zmysle GDPR prevádzkovateľom osobných údajov Odberateľov a Beenia je len sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa, t.j. Beenia spracúva osobné údaje Odberateľov v mene zákazníka.
 • Bezplatní používatelia – používatelia bezplatných služieb aplikácie Beenia
  Bezplatní používatelia majú prístup k aplikácii Beenia, avšak môžu používať len jej obmedzenejší rozsah funkčností a vlastností ako Odberatelia.
  Beenia je prevádzkovateľom osobných údajov získaných pri poskytovaní služieb od Bezplatných používateľov.
  Pre Bezplatných používateľov platia rovnaké podmienky ochrany osobných údajov ako pre Odberateľov, prosím, pozrite túto časť nižšie. 
 • Návštevníci stránok beenia.com Návštevníci stránok môžu byť jednotlivci, ktorí jednoducho prehliadajú webové stránky, ale nevyužívajú aplikáciu Beenia. Alebo to môžu byť Návštevníci stránok, ktorí sú zároveň bezplatnými používateľmi alebo Odberateľmi, a ktorí navštívia webové stránky s cieľom získať ďalšie informácie o nás a našej aplikácii Beenia.
 • Budúci používatelia aplikácie Beenia (ďalej len „Budúci používatelia“)Budúcimi používateľmi sú osoby pozvané do aplikácie Beenia Bezplatnými používateľmi alebo Odberateľmi.
 • Ďalšie dotknuté osobypotenciálni klienti (ďalej len „Ďalšie osoby“)
  Ďalšími osobami sú kontaktné osoby známe z našej obchodnej komunikácie, stretnutí, príp. z vyplnených dotazníkov, obchodných formulárov, a pod.
2. Podmienky ochrany osobných údajov pre Odberateľov a Zákazníkov:

Ak ste Odberateľom, Vaša „Zákaznícka zmluva“ upravuje zhromažďovanie a spracovanie informácií získaných od Vás Odberateľov.

Zákazník riadi pracovný priestor používaný Odberateľmi v aplikácii Beenia, preto ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych nastavení pracovného priestoru zákazníka a postupov ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím Zákazníka, ktorého pracovný priestor používate.

V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany osobných údajov a Zákazníckou zmluvou, má prednosť Zákaznícka zmluva.

Upozorňujeme, že pri spracovaní obsahu pracovných priestorov, na ktoré sa vzťahuje Zákaznícka zmluva, je Beenia sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa, čo znamená, že tieto informácie zhromažďujeme a spracúvame výlučne v mene Zákazníka.

2.1 Zhromažďovanie a používanie osobných údajov Odberateľov:

Od Odberateľa sa nevyžaduje, aby nám poskytoval osobné údaje. Niektoré informácie, napríklad údaje o prihlásení k účtu, sú však potrebné na poskytnutie prístupu do aplikácie Beenia. Ďalšie informácie sa môžu zhromažďovať automaticky pri jej používaní – ako je uvedené v časti: Spoločné podmienky ochrany osobných údajov pre všetky dotknuté osoby

Zoznam osobných údajov Odberateľov, ktoré môžu byť predmetom spracúvania:
Obsah pracovného priestoru

Beenia bežne obsah pracovného priestoru nespracúva, iba ak na základe pokynov Zákazníka a v súlade so Zákazníckou zmluvou, alebo v súlade s platnými zákonmi SR a EÚ.

Zákazník, a nie Beenia, určuje svoje vlastné interné pravidlá týkajúce sa ukladania, prístupu, modifikácie, vymazania, zdieľania a uchovávania obsahu pracovných priestorov, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše používanie aplikácie Beenia.

Prosím, informujte sa u Zákazníka o zásadách a nastaveniach, ktoré zaviedol s ohľadom na obsah pracovného priestoru, ktorý využívate pri používaní aplikácie Beenia.

Obsahom pracovného priestoru môžu byť napr. tieto osobné údaje, ktoré Odberateľ zaznamenal:

  • telefónne číslo / mobil, adresa bydliska,
  • profilová fotografia, príp. iné vložené fotografie,
  • pracovná pozícia, pracovné zaradenie, a pod.
  • osobné údaje jeho kolegov, zamestnancov, zákazníkov, a pod.,
  • osobné údaje v dátach aplikácie – v názve aktivity, popise aktivity, komentároch, a pod.
  • osobné údaje obsiahnuté v súboroch, ktoré Odberatelia nahrali ako prílohy do aplikácie Beenia, napr. v priložených fotografiách, dokumentoch, videách, a pod…

Účel spracúvania: 

 • Plnenie Zákazníckej zmluvy;

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy (písmeno b) ods. 1 článku 6 GDPR)

Beenia môže obsah pracovného priestoru prezerať len v odôvodnených prípadoch (účeloch):

 • V prípade potreby riešenia technických alebo bezpečnostných problémov;
 • V prípade žiadosti Odberateľa alebo Zákazníka o podporu;
 • V prípade podozrenia alebo sťažnosti, že daný obsah porušuje Zákaznícku zmluvu;
 • Pre neustále prispôsobovanie aplikácie potrebám používateľov – pre zabezpečovanie user-friendly prostredia aplikácie (upgrady a inovácie)

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR)

Informácie o účte

K vytvoreniu účtu Odberateľa v aplikácii Beenia je nevyhnutné poskytnutie prihlasovacích údajov:

 • meno, priezvisko, príp. titul a pracovaná pozícia
 • emailová adresa,
 • prihlasovacie meno a heslo

Tieto prihlasovacie údaje poskytuje buď Odberateľ sám alebo Zákazník.

Účel spracúvania: 

 • Poskytovanie služieb aplikácie Beenia;

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy (písmeno b) ods. 1 článku 6 GDPR)

2.2 Zhromažďovanie a používanie osobných údajov Zákazníkov:

Spracúvanie osobných údajov Zákazníka je nevyhnutné pre vedenie účtovníctva a daňové povinnosti prevádzkovateľa služieb Beenie (spol. GLOBESY, s.r.o.); najmä v zmysle zákonov:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, §35
 • Zákon č. 222/2004 z. o DPH, §76 – uchovávanie faktúr
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, §16
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, §70 – vedenie záznamov
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; §19, §41

Zoznam osobných údajov Zákazníkov, ktoré môžu byť predmetom spracúvania: 

Fakturačné / platobné údaje

Ak sa realizuje platba kartou v súvislosti s využívaním aplikácie Beenia, tak takáto operácia je spracúvaná platobnou bránou tretích strán a čísla kreditných kariet neuchovávame! Poskytovateľ služieb tretej strany, a nie Beenia, ukladá vaše platobné informácie v našom mene.

Ak sa realizuje platba za služby Beenie inou formou ako platbou kartou, môže Beenia spracúvať tieto osobné údaje:

 • fakturačné údaje Zákazníka
 • osobné údaje kontaktných osôb zodpovedných za fakturáciu služieb Beenia (meno, priezvisko, titul, email, telefón, pracovná pozícia)

Účel spracúvania: 

 • Fakturácia – úhrada za využívanie služieb Beenia;

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti (písmeno c) ods. 1 článku 6 GDPR)

Zmluvné údaje

Obsah Zákazníckej zmluvy a akékoľvek osobné údaje osôb obsiahnuté v tejto zmluve môžu byť spracúvané len na účely:

 • Plnenia Zákazníckej zmluvy;

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy (písmeno b) ods. 1 článku 6 GDPR)

 • Archivácie dokumentov;

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti (písmeno c) ods. 1 článku 6 GDPR)

3. Spoločné podmienky ochrany osobných údajov pre všetky dotknuté osoby okrem Budúcich používateľov:

Nižšie uvádzame zoznam osobných údajov, ktoré môžu byť na konkrétne účely spracúvané u všetkých dotknutých osôb, s výnimkou Budúcich používateľov

Zoznam osobných údajov spracúvaných pri všetkých dotknutých osobách:

Kontaktné údaje a údaje vzájomnej komunikácie
  • meno, priezvisko, titul (ak poskytnuté),
  • emailová adresa,
  • telefónne číslo (ak poskytnuté)
  • kľúčové informácie zo vzájomnej komunikácie, príp. obsah komunikácie (ak relevantné)

Kontaktné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané na účely:

 • komunikácie s dotknutou osobou;

t.j. bežná komunikácia s dotknutou osobou, najmä kvôli poskytovaniu informácií a odpovedí na otázky, pri riešení problémov, pri poskytovaní podpory, pri vykonávaní údržby systému, pri budovaní nových obchodných príležitostí, a to prostredníctvom kontaktného formulára, emailovej komunikácie alebo inej písomnej formy komunikácie, alebo prostredníctvom osobného alebo telefonického rozhovoru;

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR)

 • marketingové aktivity (propagačná komunikácia)

t.j. uskutočňovanie aktivít v záujme o udržiavanie obchodných vzťahov a budovanie nových obchodných príležitostí, t.j.:

 • príležitostné zasielanie ponúk, informácií a materiálov o produktoch, riešeniach a službách;

„Newsletter Služby“

 • príležitostné zasielanie dôležitých oznámení a informácií o významných udalostiach;

„Newsletter Oznámenia“

 • príležitostné zasielanie marketingových predmetov (napr. novoročenky, prezenty);

Právny základ spracúvania kontaktných údajov Odberateľov, Zákazníkov a Bezplatných používateľov: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR + v súlade s bodom 47 preambuly GDPR: spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a podľa § 62  ods. 3) Zákona  č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách )

 

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek odhlásiť z týchto marketingových aktivít kliknutím na odhlasovací link v akejkoľvek našej e-mailovej správe, alebo priamo zaslaním žiadosti o odhlásenie na [email protected] .

Právny základ spracúvania kontaktných údajov Návštevníkov stránok a Ďalších osôb: súhlas dotknutej osoby (písmeno a) ods. 1 článku 6 GDPR)

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek, jednoducho a bezplatne odvolať zaslaním stručnej Žiadosti o odvolanie súhlasu na [email protected], alebo kliknutím na odhlasovací link v ktorejkoľvek našej emailovej správe.

Informácie z dotazníkov a obchodných formulárov Beenie:

Dotknuté osoby môžu na základe svojej slobodnej vôle poskytnúť Beenii dôležité informácie:

 • odpovede na otázky uvedené v dotazníkoch/ formulároch;

V prípade, že dotazník/formulár nie je anonymný, môže dotknutá osoba ďalej poskytnúť niektoré alebo súčasne všetky tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, zamestnávateľ;

Účel spracúvania: 

 • Zlepšovanie kvality ponúkaných služieb:

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (písmeno a) ods. 1 článku 6 GDPR)

Referencie k našim službám a/alebo aplikácii Beenia

Dotknuté osoby môžu tiež na základe svojej slobodnej vôle poskytnúť Beenii:

 • písomne vyjadrenú referenciu

(prostredníctvom vyplneného dotazníka/formulára, alebo inou formou komunikácie)

V prípade, že referencia nie je anonymná, môže dotknutá osoba poskytnúť k svojej referencii aj niektoré alebo súčasne všetky tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, príp. titul
 • profilová fotografia,
 • pracovná pozícia, zamestnávateľ

Takto poskytnutá referencia od dotknutej osoby môže byť následne s jej súhlasom zverejnená na našich webových stránkach.

Účel spracúvania: 

 • Marketingové aktivity – zverejňovanie referencií na stránkach beenia.com

(budovanie PR a nových obchodných príležitostí)

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby (písmeno a) ods. 1 článku 6 GDPR)

Informácie o používaní Služieb
  • IP adresa
  • informácie z cookies pre zlepšenie kvality prehliadania,
  • informácie z klientskeho zariadenia
 • typ prehliadača,
 • typ operačného systému,
 • typ zariadenia (PC, tablet, mobil, … )

Účel spracúvania: 

 • Zlepšovanie kvality prehliadania stránok

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR)

Čo sú Cookies?

Pre zlepšenie Vašej kvality prehliadania stránky www.beenia.com a využívania služieb aplikácie Beenia využívame malé dátové súbory nazvané cookies, ktoré umiestňujeme do Vášho zariadenia (počítača, mobilu,..) pri návšteve našej internetovej stránky.

Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu ukladať, keď sa na stránky vrátite alebo prechádzate zo stránky na stránku. Informácie sú využívané pre účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov.

To znamená, že využívame cookies pre zlepšenie kvality našich stránok:

 • pre identifikáciu zariadenia používateľa a optimalizáciu stránky
 • k poskytovaniu individualizovaných služieb podľa Vašich nastavení
 • pre služby tretích strán ako Google, Facebook, príp. iné, ktoré využívame na našej stránke.

Skontrolovať nastavenia alebo zablokovať používanie cookies môžete jednoducho vo svojom internetovom prehliadači.

Pokiaľ však zablokujete všetky cookies, je možné, že niektoré vybrané služby budú obmedzené, alebo čiastočne nefunkčné. Obmedzenie cookies však nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky.

Poznámka: Na našich stránkach využívame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Viac o cookies a ich nastavení uvádzame na stránke www.beenia.com/cookies.

akékoľvek iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla alebo sú verejne známe (verejne dostupné);

Účel spracúvania: 

 • Zlepšovanie kvality prehliadania stránok
 • Získavanie nových obchodných príležitostí a prevádzkovanie stránok Beenie

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR)

4. Podmienky ochrany osobných údajov Budúcich používateľov:

Používatelia aplikácie Beenia, t.j. Odberatelia, môžu prostredníctvom svojho používateľského konta zaslať pozvánku do aplikácie Beenia svojim kolegom, zamestnancom, alebo akejkoľvek inej osobe na registráciu do aplikácie Beenia, t.j. potenciálnym Budúcim používateľom aplikácie Beenia.

Zoznam osobných údajov budúcich používateľov aplikácie Beenia: 

Pre zaslanie pozvánky je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov pozývanej osoby ako potenciálneho Budúceho používateľa:

 • Kontaktné osobné údaje Budúceho používateľa:
  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa
  • príp. titul

Upozornenie: Tieto osobné údaje môže pozývajúci Odberateľ vyplniť v pozvánke len s predchádzajúcim súhlasom Budúceho používateľa. Zodpovednosť za tento súhlas nesie Odberateľ.

Účel spracúvania: 

 • pozývanie osôb do aplikácie Beenia (prostredníctvom el. pozvánky)

(Získavanie nových obchodných  príležitostí)

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem (písmeno f) ods. 1 článku 6 GDPR)

5. Ostatné spoločné podmienky ochrany osobných údajov pre všetky dotknuté osoby:
Upozorňujeme všetky dotknuté osoby:

Akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané tiež na účel plnenia zákonných požiadaviek kontrolných orgánov SR;

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti (písmeno c) ods. 1 článku 6 GDPR)

Príjemcovia / kategórie príjemcov:

Príjemcami vyššie spomínaných osobných údajov dotknutých osôb môžu byť:

 • zamestnanci Beenie – hlavne administrátori, programátori, technici, účtovník,
 • štátne orgány – v prípade zákonnej požiadavky
Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: 

Služby AWS prevádzkuje spoločnosť Amazon.com, Inc. so sídlom Seattle, štát Washington, Spojené štáty Americké, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield.

To znamená, že podľa čl. 45 Nariadenia EÚ ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany, a na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie – Európska komisia rozhodla o primeranosti pre Spojené štáty americké podľa smernice 95/46/ES.

Doba uchovávania osobných údajov:
 • do 3 rokov od poslednej návštevy stránky www.beenia.com – platí pre návštevníkov stránky
 • do 3 rokov od poslednej komunikácie s dotknutou osobou – platí pre Ďalšie osoby
 • do 5 rokov od poslednej aktivity v aplikácii Beenia – platí pre Odberateľov

(týka sa len osobných údajov, ktoré nie sú spracúvané na základe plnenia Zákazníckej zmluvy)

 • do 3 mesiacov od zaslania pozvánky na registráciu v aplikácii Beenia – platí pre Budúcich používateľov aplikácie Beenia, ktorí sa do aplikácie nezaregistrovali;
 • do 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu – platí pre Zákazníkov
 • Údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu, budú spracúvané výlučne po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania.

Poznámka: Takzvané „Sedenie návštevníka webu“, teda údaje návštevníkov stránky www.beenia.com (automaticky ukladané dáta o používaní webu a IP adresa) sú krátkodobo ukladané v tzv. serverových log súboroch, ktoré sa automaticky vymazávajú a ďalej neuchovávajú.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba môže voči spracúvaniu svojich osobných údajov na vyššie uvedené účely uplatniť tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo byť informovaný o oprave, výmaze, alebo obmedzení spracúvania osobných údajov;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

(uplatniteľné iba ak sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu Beenie)

 • právo na odvolanie súhlasu

(uplatniteľné iba ak sa spracúvanie vykonáva na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby)

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknuté osoby môžu svoje práva uplatniť zaslaním svojej Žiadosti o uplatnenie práv na mailovú adresu [email protected], alebo na korešpondenčnú adresu  uvedenú na webovom sídle Beenie: www.beenia.com.

6. Záverečné ustanovenia:

Využívanie aplikácie Beenia sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete na stránke:  www.beenia.com/obchodné podmienky.

Beenia si vyhradzuje právo tieto zásady ochrany osobných údajov meniť a dopĺňať podľa aktuálne platnej legislatívy. Dotknuté osoby budú o aktualizácii týchto zásad informované prostredníctvom oznámenia na webovej stránke www.beenia.com a v aplikácii Beenia.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, radi Vám ich zodpovieme, poradíme, vysvetlíme, stačí nás len kontaktovať na

[email protected].