Obchodné podmienky

Podmienky používania služby Beenia.com

Tieto Podmienky používania služby (ďalej „Podmienky používania“) určujú a riadia používanie platformy Beenia. Platforma Beenia (ďalej „Beenia“, alebo „Platforma“) predstavuje cloudové riešenie pre manažment úloh a pozostáva z webových stránok www.beenia.com, webovej aplikácie app.beenia.com, mobilných aplikácií Beenia a všetkých ostatných služieb spojených s touto platformou, vrátane, nie však výlučne, on-line tréningových materiálov, tutoriálov, metodických usmernení a znalostnej bázy. Beenia je poskytovaná spoločnosťou GLOBESY, s.r.o. so sídlom Framborská 58, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Používanie Platformy (ďalej „Používanie Platformy“, alebo „Používať Platformu“) predstavuje prístup k Platforme, využívanie Platformy, jej jednotlivých častí, vykonanie registrácie do Platformy, zaregistrovanie platobnej karty alebo iného platobného mechanizmu za používanie Platformy, alebo akúkoľvek inú interakciou s Platformou. Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov, návštevníkov a ostatných, ktorí Používajú Platformu. Každá osoba, fyzická aj právnická, svojím Používaním Platformy bez výhrad a v plnom rozsahu akceptuje Podmienky používania.

Akceptácia Podmienok používania

Podmienky používania uvedené v tomto dokumente sú dohodou, jej akceptácia predstavuje nevyhnutný predpoklad pre Používanie Platformy. Tento dokument predstavuje právnu dohodu medzi Vami (ďalej „Vy“, alebo „Zákazník“ ) a spoločnosťou GLOBESY s.r.o. ako poskytovateľom Platformy (ďalej ako „Poskytovateľ“), ktorá určuje Používanie Platformy. „Vy“, alebo „Zákazník“ predstavuje individuálnu konkrétnu osobu, fyzickú alebo právnickú, ktorá Používa Platformu, a/alebo v mene ktorej bola vykonaná registrácia do Platformy.

Používaním Platformy ako Zákazník uznávate, že táto dohoda o Podmienkach používania má charakter zmluvy medzi Vami a Poskytovateľom, napriek tomu, že táto zmluva v podobe Podmienok používania má elektronickú podobu a nie je fyzicky podpísaná Vami ani Poskytovateľom, a ako Zákazník uznávate, že Vaše Používanie Platformy sa riadi touto zmluvou. Táto zmluva nadobúda účinnosť momentom začatia Používania Platformy Vami ako Zákazníkom.

Ak do tejto zmluvy o Podmienkach používania služby vstupujete v mene entity – t.j. organizácie, spoločnosti, právnickej osoby alebo inej entity, vyjadrujete, že máte právomoc zaviazať entitu k tejto zmluve. V takomto prípade k tejto zmluve, a teda k Podmienkam používania zaväzujete tiež celú túto entitu,  jej zamestnancov, jej pobočky a jej externých spolupracovníkov, ktorí Používajú Platformu, Používali Platformu alebo budú Používať Platformu. Ak takúto právomoc nemáte, nesmiete žiadnym spôsobom Používať Platformu v mene entity alebo pre entitu.

Ak s Podmienkami používania nesúhlasíte, nemôžete Používať Platformu, ani pre Vás ako osobu, ani pre entitu, v mene ktorej konáte, alebo vystupujete.

Porušenie Podmienok používania

Porušenie ľubovoľného ustanovenia Podmienok používania môže mať za následok ukončenie Vášho Používania Platformy, vrátane, nie však výlučne, ukončenia Vášho používateľského účtu, ukončenia používateľských účtov Vašej entity, odopretie prístupu k Platforme, alebo neumožnenie obnovenia Používania Platformy bez Vášho nároku na akúkoľvek náhradu, odškodnenie, kompenzáciu alebo refundáciu, finančnú alebo nefinančnú, vrátane, nie však výlučne, refundáciu nevyužitého predplatného, náhradu priamych a nepriamych škôd, alebo kompenzáciu za stratu prístupu k Vaším dátam, alebo dátam tretích osôb.

Zmena Podmienok používania

Podmienky používania môžu byť Poskytovateľom zmenené ľubovoľným spôsobom k termínu podľa rozhodnutia Poskytovateľa, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že nebudete súhlasiť s novými Podmienkami používania, je potrebné, aby ste ukončili Používanie Platformy ku dňu platnosti nového znenia Podmienok používania, pričom v tomto prípade sa vzdávate akýchkoľvek nárokov na akúkoľvek náhradu, odškodnenie, kompenzáciu alebo refundáciu, finančnú alebo nefinančnú, vrátane, nie však výlučne, refundáciu nevyužitého predplatného, náhradu priamych a nepriamych škôd, alebo kompenzáciu za stratu prístupu k Vaším dátam, alebo dátam tretích osôb.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácia o zmene Podmienok používania a nové znenie Podmienok používania bude v Platforme, alebo niektorej jej častí, zverejnená minimálne 30 kalendárnych dní pred začiatkom ich platnosti.

Ak Používanie Platformy ku dňu začiatku platnosti aktualizovaných Podmienok používania neukončíte, predstavuje toto Vaše pokračovanie v Používaní Platformy úplnú a bezvýhradnú akceptáciu aktualizovaného znenia Podmienok používania vo Vašom mene aj v mene entity, ktorú zastupujete a v mene ktorej Používate Platformu.

Služby Platformy

Služby (ďalej „Služba“ alebo „Služby“) predstavujú jednotlivé funkčnosti Platformy a ich podobu, súbor funkčností Platformy a ich podobu, balíky funkčností Platformy a ich podobu, alebo celý rozsah funkčností Platformy a ich podobu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na základe jeho vlastného a voľného uváženia priebežne modifikovať, rozširovať alebo zužovať Služby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v ľubovoľnom čase, priebežne, kontinuálne, pravidelne alebo nepravidelne modifikovať alebo pozastaviť, dočasne alebo natrvalo, Služby alebo ich ľubovoľné časti, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Súhlasíte, že Poskytovateľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť voči Vám, alebo voči ľubovoľnej tretej strane, za ľubovoľnú modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služieb. Zároveň súhlasíte, že sa v tomto prípade vzdávate akýchkoľvek nárokov na akúkoľvek náhradu, odškodnenie, kompenzáciu alebo refundáciu, finančnú alebo nefinančnú, vrátane, nie však výlučne, refundáciu nevyužitého predplatného, náhradu priamych a nepriamych škôd, alebo kompenzáciu za stratu prístupu k Vaším dátam, alebo dátam tretích osôb.

Inštancia Platformy

Inštancia Platformy (ďalej „Inštancia“) predstavuje dátovo oddelený pracovný priestor Platformy, ktorý vzniká vykonaním registrácie do Platformy. Pri vykonaní registrácie do Platformy je automaticky vygenerovaný používateľský účet podľa údajov zadaných pri registrácií. Do Inštancie majú prístup používateľ s používateľským účtom vytvoreným pri registrácií a používatelia, ktorí boli následne do Inštancie prizvaní/pridaní/ktorým bolo iným spôsobom vytvorené používateľské konto do Inštancie. Používatelia v rámci inštancie môžu spolupracovať a zdieľať dáta.

Ako Zákazník sa zaväzujete, že svoju Inštanciu, ani k nej prislúchajúce používateľské účty bez súhlasu Poskytovateľa neprevediete na tretiu osobu.

Prístup k Službám Platformy

Po kompletizácií registračného procesu pre Platformu Vám bude vytvorený a pridelený používateľský účet, pre ktorý si vytvoríte heslo. Používateľské meno/email a heslo, alebo iná forma autentifikácie, predstavujú prístupové údaje do Platformy. Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov pre Váš účet a preberáte plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré budú vykonané použitím Vašich prístupových údajov, alebo Vášho účtu, vrátane všetkých aktivít, ktoré budú vykonané použitím prístupových údajov, alebo používateľských účtov všetkých používateľov, ktorí sú priradení k Vašej Inštancii.

Zaväzujete sa, že budete chrániť prístup k Vášmu používateľskému účtu, ako aj prístup k používateľským účtom priradeným k Vašej Inštancii, aby sa predišlo nechcenému prihláseniu osôb, ktoré nemajú mať prístup do Inštancie.

Obsah a dáta Zákazníka

Poskytovateľ si nenárokuje akékoľvek práva duševného alebo iného vlastníctva voči dátam a materiálom, ktoré ste ako Zákazník sprístupnili Platforme. Všetky materiály, ktoré ste do Platformy poskytli, sprístupnili, zadali alebo nahrali ostávajú vo Vašom vlastníctve.

„Dáta“ predstavujú akékoľvek dáta, údaje a obsah, ktorý nahrávate, zadávate, uverejňujete, posielate alebo iným spôsobom robíte dostupným pre Platformu, zahrnujúc správy, ktoré posielate, súbory, ktoré nahrávate (uploadujete), komentáre, ktoré vytvárate, informácie Vášho používateľského profilu a čokoľvek iné, čo zadávate alebo nahrávate do Platformy. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť z komerčného hľadiska primerané kroky na zabezpečenie vysokého bezpečnostného štandardu vo všetkých objektoch a zariadeniach používaných pre ukladanie a spracovanie Vašich dát. Pre viac informácií o našich aktuálnych postupoch a zásadách vo vzťahu k zabezpečeniu súkromia, bezpečnosti a dôvernosti dát, prosím navštívte webovú stránku www.beenia.com/ochrana-osobnych-udajov.

Aby Poskytovateľovi bolo umožnené poskytovať Vám Služby, akceptáciou Podmienok používania mu udeľujete práva vo vzťahu k Vaším dátam vrátane, nie však výlučne, na prenášanie, uchovávanie a kopírovanie Vašich dát pre zabezpečenie ich zobrazenia Vám a iným používateľom, indexovanie dát, vytváranie zálohy pre zabránenie strate dát, analytické a štatistické spracovanie dát, získavanie informácií z dát, automatické vyhodnocovanie dát, vyhľadávanie vzťahov, súvislostí a korelácií v dátach a profylaktiku na základe dát. Akceptovaním Podmienok poskytovania udeľujete Poskytovateľovi povolenie pre takéto spracovanie dát a udeľujete Poskytovateľovi akékoľvek právo potrebné pre poskytovanie a rozvoj Služieb a zabezpečenie vysokej úrovne kvality Platformy, zákazníckej podpory, starostlivosti o zákazníka a personalizácie Platformy a Služieb. Toto povolenie zahŕňa a povoľuje Poskytovateľovi v Platforme využívať služby poskytované tretími stranami, ako napr. Amazon Web Services, pre prevádzku a administráciu Platformy alebo jej častí, pričom práva udelené Poskytovateľovi sú rozšírené aj na tieto tretie strany v rozsahu potrebnom pre prevádzku Platforiem a poskytovanie Služieb. V závislosti na Službe, môže toto zahŕňať presun Vašich dát cez jurisdikčné línie alebo cez štátne hranice. Poskytovateľ nebude zdieľať, zverejňovať, predávať, prenajímať, alebo žiadnym spôsobom distribuovať dáta, ktoré ste Platforme poskytli.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude bezdôvodne nazerať na dáta, ktoré ste Platforme poskytli. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať spracovanie dát v súlade s platnou legislatívou.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť dáta, ktoré sú v rozpore s Podmienkami používania.

Zásady Používania Platformy

Platformu a jej Služby je zakázané používať pre akýkoľvek účel, ktorý je protiprávny, alebo porušuje legislatívu platnú v mieste použitia, legislatívu platnú v Slovenskej republike, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý úmyselne alebo neúmyselne porušuje akýkoľvek platný miestny, štátny, národný alebo medzinárodný právny predpis alebo nariadenie.

V Platforme nie je povolené:

  • Nahrávať, uverejňovať, prenášať alebo akokoľvek inak sprístupňovať dáta, ktoré sú nezákonné, škodlivé, výhražné, urážlivé, obťažujúce, protiprávne, osočujúce, vulgárne, nemravné, hanlivé, dáta, ktoré narúšajú súkromie iných osôb, šíria nenávisť, alebo sú rasovo, etnicky alebo ináč nežiadúce.
  • Nahrávať alebo prenášať obrázky, fotografie alebo iné súbory, ktoré obsahujú, vykresľujú alebo indikujú nahotu, zbrane, násilie alebo drogy.
  • Vydávať sa za inú osobu, alebo nepravdivo, polopravdivo alebo falošne uvádzať vzťahy k akejkoľvek osobe alebo entite.
  • Nahrávať alebo prenášať obsah, na ktorý používateľ Platformy nemá právo pre zverejňovanie, alebo ktorý porušuje patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, autorské právo, súkromie, alebo iné vlastnícke alebo majetkové právo ľubovoľnej osoby, entity alebo strany.

Ako Zákazník Platformy ste výhradne zodpovedný za svoju interakciu s inými používateľmi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, avšak žiadnym spôsobom sa nezaväzuje, sledovať a monitorovať interakcie a spory medzi používateľmi Platformy.

Zúčtovanie a fakturácia

Ako Zákazník Platformy nie ste zaviazaný k zakúpeniu žiadnej z ponúkaných platených Služieb a môžete Platformu využívať iba v rozsahu úrovne Služieb poskytovaných bezplatne. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť bezplatné poskytovanie Služieb v ľubovoľnom čase bez náhrady a bez akéhokoľvek upozornenia. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ukončenie poskytovania bezplatnej úrovne Služieb oznámi v Platforme, alebo jej časti, minimálne 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Ak sa rozhodnete pre zakúpenie Služieb v ich jednotlivých úrovniach, v ich kombinácií alebo doplnkových Služieb, bude od Vás požadované poskytnutie informácie o platobnej karte alebo inom platobnom mechanizme akceptovanom Platformou, pre ktorý ste sa rozhodli.

Ako Zákazník súhlasíte s tým, že Poskytovateľ môže realizovať platby z Vašej platobnej karty alebo iného platobného mechanizmu, ktorý ste si zvolili, za Vašu Inštanciu, vrátanie, nie však výlučne, servisných poplatkov, platieb za predplatné, splatenia dlžných čiastok alebo akýchkoľvek iných poplatkov alebo platieb, ktoré sa vzťahujú voči Vašej Inštancii vo vzťahu k rozsahu zvolených platených Služieb podľa aktuálne platného cenníka Služieb Platformy (ďalej „Cenník“). Poplatky budú realizované automaticky bez toho, aby ste autorizovali každú jednotlivú platbu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka alebo jeho časti v ľubovoľnom čase, aj bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zmenu Cenníka oznámi minimálne 30 kalendárnych dní vopred v Platforme, alebo v jej časti. Ak ako Zákazník neukončíte Používanie Platformy v tomto období, znamená to, že zmenu Cenníka bez výhrad a v plnej miere akceptujete.

Všetky platby zrealizované na základe Vašej voľby Služieb ako Zákazníka sú konečné. Spätná refundácia platieb za Vašu Inštanciu nie je možná bez ohľadu na skutočnosť, či Používate Platformu, alebo nie, resp. bez ohľadu na iné okolnosti a skutočnosti.

Váš nákup Služieb, a/alebo ostatné poplatky a platby môžu podliehať zdaneniu, vrátane, ale bez obmedzenia na, daň z predaja, daň z pridanej hodnoty a daň z používania na základe platnej legislatívy a platných daňových predpisov. Ako Zákazník súhlasíte, že, ak je to legislatívne relevantné, daňová povinnosť a platba akejkoľvek takejto dane bude výhradne a absolútne vo Vašej zodpovednosti, a súhlasíte vynahradiť Poskytovateľovi výdaje do rozsahu, ktorý vynaložil v rámci záväzku, alebo pohľadávke v spojení s takouto daňou.

Súhlasíte, že v prípade, ak Poskytovateľ nebude schopný voči Vám realizovať platby, ktoré mu prináležia za Služby poskytované vo Vašej Inštancii, alebo ktoré sú mu dlžné za Služby poskytované vo Vašej Inštancii, Poskytovateľ môže podniknúť akékoľvek iné kroky, ktoré bude považovať za nevyhnutné, pre realizáciu takýchto platieb od Vás ako Zákazníka a že ako Zákazník budete znášať všetky náklady a výdaje vynaložené Poskytovateľom v súvislosti s aktivitami pre vymáhanie platieb, vrátanie nákladov na vymáhanie, exekútorské služby, právne služby, alebo iné potrebné služby. Ďalej súhlasíte, že Poskytovateľ si môže účtovať úrok vo výške minimálne 1,5% mesačne, alebo v najvyššej výške povolenej zákonom, za ľubovoľnú čiastku po lehote splatnosti. Ďalej súhlasíte, že Poskytovateľ môže v takejto situácií pozastaviť alebo ukončiť Vašu Inštanciu a odmietnuť akékoľvek a každé súčasné alebo budúce Používanie Platformy pre Vás. Takéto ukončenie Vašej Inštancie bude mať za následok pozastavenie alebo ukončenie Vášho prístupu k Vašej Inštancii, pričom dátovy Obsah Vašej Inštancie môže, ale nemusí byť vymazaný, a môže byť Poskytovateľom používaný pre účely uvedené v Podmienkach používania.

Zmena úrovne Služby

Služby umožňujú prechod na vyššiu, alebo nižšiu úroveň Služby.

Ak zvýšite úroveň Vašej Služby z aktuálnej úrovne na vyššiu úroveň s vyššou cenou, Poskytovateľ zúčtuje tento prechod nasledovne:

  • Ak prechádzate z bezplatnej verzie Služby na platenú verziu Služby, Vaša prvá platba bude zrealizovaná v deň zmeny vo výške platy prvého obdobia (mesiac resp. rok) a Váš platobný termín sa nastaví odo dňa prechodu na platenú úroveň s príslušnou periódou (mesiac resp. rok). Ostatné platby budú vo výške zodpovedajúcej cene príslušnej úrovne Služby.
  • Ak prechádzate z platenej úrovne Služby na vyššiu platenú úroveň Služby, Vaša prvá platba bude zrealizovaná v deň prechodu na vyššiu úroveň Služby vo výške rozdielu medzi časťou ceny vyššej úrovne Služby a časťou ceny nižšej úrovne Služby rozrátanými alikvotne voči počtu kalendárnych dní, ktoré zostávajú do konca zúčtovacieho obdobia (mesiac/rok) a celkovým počtom kalendárnych dní v zúčtovacom období. Termín zúčtovania a začiatok a koniec zúčtovacieho obdobia sa prechodom na vyššiu úroveň Služby nemenia. Ostatné platby budú vo výške zodpovedajúcej cene príslušnej úrovne Služby.

Rovnaké pravidlá platia aj pre zakúpenie doplnkových Služieb resp. zvýšenie ich úrovne.

K dispozícií sú len limitované možnosti prechodu na nižšiu úroveň Služby v nižšej cene, pričom refundácia nie je možná. Predplatitelia, ktorí si želajú prejsť z vyššej úrovne Služby na nižšiu úroveň Služby, musia nechať exspirovať predplatné pre aktuálne využívanú úroveň Služby a následne zakúpiť požadovanú úroveň Služby, alebo používať bezplatnú úroveň Služby, ak je k dispozícií.

Predplatitelia, ktorí si želajú odstrániť doplnkové Služby z ich Inštancie, musia nechať exspirovať aktuálne používané doplnkové Služby a následne zakúpiť požadované doplnkové Služby. Refundácia nie je možná.

Pri prechode z vyššej úrovne Služby na nižšiu úroveň Služby Vám môže byť časť Vašich dát zneprístupnená, a to v rozsahu, ktorý presahuje limity nižšej úrovne Služby.

Zrušenie Inštancie

Riadne zrušenie Inštancie je v plnej zodpovednosti Vás ako Zákazníka. Inštancia bude zrušená na základe žiadosti oprávnenej osoby, ktorá má právomoc konať v mene Zákazníka. Žiadosť o zrušenie Inštancie musí byť Poskytovateľovi doručená primeraným spôsobom, napr. emailom.

Všetok dátový obsah Vašej Inštancie sa okamžite po zrušení Inštancie stane nedostupným. V rámci nasledujúcich 30 kalendárnych dní môže, ale nemusí, byť všetok tento obsah permanentne vymazaný zo všetkých dátových úložísk, záloh a prevádzkových logov. Akceptovaním Podmienok používania ako Zákazník súhlasíte s tým, že Vaše dáta môžu po zrušení Vašej Inštancie ostať v Platforme v neanonymizovanej alebo anonymizovanej podobe a že tieto dáta môžu byť Poskytovateľom využívané pre akékoľvek analytické a štatistické spracovanie, vrátanie, ale nie obmedzene na, získavania informácií z dát, automatické vyhodnocovanie dát, hľadanie vzťahov, súvislostí a korelácií a profylaktiku.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci svojho výhradného voľného uváženia pozastaviť alebo ukončiť Inštanciu a odmietnuť akékoľvek a každé súčasné alebo budúce Používanie Platformy z ľubovoľného dôvodu v ľubovoľnom čase. Takéto ukončenie Inštancie bude mať za následok pozastavenie alebo ukončenie Vášho prístupu k Vašej Inštancii, pričom dátový Obsah Vašej inštancie môže, ale nemusí byť vymazaný, a môže byť Poskytovateľom používaný pre účely uvedené v Podmienkach používania.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie Služby hocikomu z hocijakého dôvodu v ľubovoľnom čase.

Zneužitie a neprimerané používanie Služieb

Funkčnosti, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom Služieb, sú určené pre normálne a bežné používanie softvéru v obvyklom rozsahu. Zneužitie, alebo neprimerané používanie funkčností môže mať za následok zákaz využívať Služby, alebo odstránenie Služby z Inštancie. Medzi zneužitie a neprimerané používanie Služieb patrí napríklad, nie však výlučne, používanie emailovej adresy pre odpovede v automatizovaných systémoch ako Google Alerts. Je zakázané automatické presmerovanie emailov na špecifické emailové adresy Platformy. Nie je dovolené RSS posúvanie dát s dátami Platformy verejným konzumentom.

V mimoriadnych prípadoch si Poskytovateľ vyhradzuje právo dočasne pozastaviť alebo zrušiť Vašu Inštanciu, ak rozsah Vášho používania Služieb ako Zákazníka významnou mierou prevyšuje priemerné používanie Služby inými zákazníkmi, a/alebo hrozí, že Váš rozsah, a/alebo spôsob používania Služby spôsobí narušenie dostupnosti, a/alebo použiteľnosti Služby pre iných zákazníkov, a/alebo používateľov. Poskytovateľ vynaloží primerané úsilie pre kontaktovanie Vlastníka Inštancie pred tým, ako pristúpi k vykonaniu opatrení, s výnimkou prípadov, kedy rozsah používania môže mať výrazne negatívny a okamžitý dopad na výkonnosť Platformy pre iných zákazníkov, a/alebo používateľov.

Zákaz ďalšieho predaja, monetizácie a zdieľania

Iné používanie Služby ako je dovolené týmito Podmienkami používania, alebo iných písomných dohôd medzi Vami ako Zákazníkom a Poskytovateľom, nie je dovolené. Nie sú dovolené najmä, nie však výlučne, ďalší predaj, distribúcia, akékoľvek využitie za účelom získania priameho finančného alebo nefinančného profitu, použitie na báze zdieľania času, alebo použitia na báze zdieľanej ekonomiky, alebo použitie na báze servisnej kancelárie.

Použitie aplikácií tretích strán a prístup prostredníctvom API

Ak sa ako Zákazník alebo používateľ rozhodnete využívať akúkoľvek aplikáciu tretej strany v spojení s Vašim Používaním Platformy, tým, že takto urobíte, vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše dáta a obsah budú zdieľané s takouto aplikáciou tretej strany. Pre pochopenie, akým spôsobom poskytovateľ aplikácie tretej strany používa Vaše dáta a obsah, ako aj ostatné informácie, by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany súkromia a dát poskytovateľom aplikácie tretej strany.

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Poskytovateľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z Vášho použitia API, alebo produktu tretej strany, ktorý pristupuje k dátam prostredníctvom API.

Zneužitie, alebo nadmerne časté dotazy na Platformy prostredníctvom API môže mať za následok dočasné, alebo trvalé pozastavenie prístupu Vašej Inštancie k API. Poskytovateľ na základe svojho výhradného voľného uváženia určí zneužitie alebo nadmerné použitie API. Poskytovateľ vynaloží primerané úsilie na upozornenie Vlastníka Inštancie vhodným spôsobom, napríklad zaslaním emailu, na hroziace pozastavenie prístupu jeho Inštancie k API.

Vlastnícke a majetkové práva Poskytovateľa k Platforme

Poskytovateľ, a/alebo jeho dodávatelia, tak, ako je relevantné, si uchovávajú vlastníctvo všetkých majetkových práv voči Platforme a všetkým obchodným menám, obchodným značkám a servisným značkám pridruženým k, alebo zobrazených v Platforme. Nie je dovolené odstraňovať, rozmazávať, skrývať, alebo akýmkoľvek iným spôsobom maskovať alebo zneprístupňovať žiadne upozornenia, poznámky, alebo informácie ohľadom autorských práv alebo obchodných značiek Poskytovateľa, alebo jeho dodávateľov, ako ani nie je dovolené skrývať odkazy na tieto informácie, alebo iné vlastnícke upozornenie zahrnuté v, alebo pridružené k Platforme.

Nie je dovolené vykonávať reverzné inžinierstvo, reverzné kompilovanie (dekompilovanie), alebo akokoľvek prevádzať akúkoľvek časť softvéru spojeného s Platformou do človeku čitateľného tvaru.

Akýkoľvek softvér, alebo jeho časť, ktorý je spojený s Platformou, je chránený legislatívou zabezpečujúcou ochranu autorských práv a medzinárodnými dohodami o ochrane autorských práv, ako aj ostatnými právnymi predpismi a dohodami pre ochranu duševného vlastníctva.

Licenčné nároky voči Poskytovateľovi

Ako Zákazník súhlasíte, že Poskytovateľ môže zahrnúť Vaše obchodné meno, a/alebo logo do zoznamu zákazníkov Platformy a uverejniť ho online, v tlačených, a/alebo v elektronických marketingových materiáloch primeraným spôsobom, pričom Poskytovateľovi takýmto použitím nevzniká voči Vám žiadny finančný, nefinančný ani iný záväzok.

Ak Vy, alebo Váš ľubovoľný používateľ Platformy poskytne Poskytovateľovi akúkoľvek spätnú väzbu, alebo návrhy ku Službám, dávate akceptovaním týchto Podmienok používania Poskytovateľovi neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, bezodplatné oprávnenie (licenciu) na použitie takejto spätnej väzby, alebo návrhov pre ľubovoľný účel bez toho, aby takýmto použitím vznikol Poskytovateľovi akýkoľvek, finančný alebo nefinančný, záväzok voči Vám.

Určujúci právny rámec

Tieto Podmienky používania sú podriadené právu Slovenskej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa

Akékoľvek a všetky Služby poskytované Platformou sú poskytované tak, ako sú (na báze „AS IS“), bez záruky akéhokoľvek typu. Poskytovateľ popiera akúkoľvek záruku, alebo garanciu akéhokoľvek typu, či už vyjadrenú, alebo predpokladanú, a vrátane, ale nie obmedzene na, predpokladané záruky vhodnosti pre konkrétny účel, uspokojujúcej kvality a neporušenosti a všetkých záruk, ktoré môžu vyplynúť v priebehu používania.

Poskytovateľ, jeho partneri, poskytovatelia licencií, alebo ich zástupcovia negarantujú, že Vaše Používanie Platformy, jej Služieb, alebo materiálov bude neprerušované, bezchybné alebo bezpečné, že chyby budú napravené, alebo že Platforma, jej časti, jej hardvérové vybavenie, alebo iné materiály sú bez vírusov, alebo iných škodlivých komponentov.

Poskytovateľ sa týmto zrieka akejkoľvek a všetkej zodpovednosti za akúkoľvek škodu, alebo iný negatívny dopad na Vás ako Zákazníka, alebo na Vaše technické vybavenie, hardvér, softvér alebo dáta, či už spôsobené, alebo nespôsobené (priamo, alebo nepriamo) Vašim Používaním Platformy, vrátane, ale nie obmedzene na, nároky vzťahujúce sa k chybnej, poruchovej alebo nefungujúcej Službe.

Poskytovateľ, jeho partneri, poskytovatelia licencií, alebo ich zástupcovia, zamestnanci, vedúci pracovníci alebo spoločníci za žiadnych okolností nebudú zodpovední za akékoľvek priame, alebo nepriame škody, alebo straty na ziskoch, tržbách, obchodných výsledkoch, úsporách alebo dátach Zákazníka, ani nebudú zodpovední za náklady Zákazníka na náhradné riešenie problému alebo škody, vynaložené Zákazníkom alebo treťou stranou, dokonca ani keď bol Poskytovateľ upovedomený o možnosti vzniku takejto škody, alebo ak bola takáto škoda predvídateľná.

Výhradná a výlučná maximálna zodpovednosť všetkých zabezpečených strán Poskytovateľa spoločne za všetky škody, straty a predmety žaloby, alebo iné náklady, je celková suma, ktorú ste ako Zákazník zaplatili, ak ste zaplatili, za prístup do Platformy.

Používanie Platformy z Vašej strany ako Zákazníka je výhradne a celkovo na Vaše vlastné riziko. Ako Zákazník uznávate, že obmedzenia zodpovednosti v týchto Podmienkach používania a tu uvedené vymedzenia a priradenie rizika je základným prvkom tejto dohody medzi Vami a Poskytovateľom, bez ktorej by Poskytovateľ Služby neposkytoval. Cena Služieb zohľadňuje toto vymedzenie a priradenie rizika a obmedzenie zodpovednosti, ktoré je tu uvedené.

Je možné, že Platforma, alebo jej časti by mohli obsahovať nepresnosti, chyby, alebo informácie, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania. Navyše, existuje možnosť, že by mohlo dôjsť k neoprávnenej úprave Platformy, alebo jej častí, treťou stranou. Hoci Poskytovateľ podniká kroky k zabezpečeniu integrity a bezpečnosti Platformy, Poskytovateľ negarantuje kompletnosť, alebo korektnosť Platformy. Ak nastane situácia, v ktorej je otázna kompletnosť, alebo korektnosť Platformy, alebo jej častí, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácii dostupných v Platforme.

Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, problémy alebo riziká vyplývajúce z Vášho Používania Platformy ako Zákazníka prostredníctvom siete Internet, vrátane, nie však výlučne, neprimerane dlhých odoziev, straty dát počas prenosu sieťou Internet, neoprávneného prístupu k dátam a pozmeneniu dát treťou stranou počas prenosu dát sieťou Internet, alebo podvrhnutia falošnej služby/funkcionality na serverovej strane.