+421 911 071 367
Prihlásiť sa na odber noviniek

Ochrana osobných údajov

Aplikácia Beenia usilovne stráži a chráni Vaše osobné údaje!

Všetky naše kroky, postupy, procesy, činnosti vedú k tomu, aby sme vám vždy zabezpečili 100% spoľahlivosť, funkčnosť a radosť z používania aplikácie Beenia.

Pokiaľ Vám ochrana údajov stále robí starosti a vrásky na čele, nebojte sa a pozrite sa bližšie, ako to všetko u nás beží a funguje:

Základné princípy:

 •  Spracúvame len nevyhnutné osobné údaje pri návšteve stránky a využívaní aplikácie   Beenia.
 •  Iné spracúvanie môžeme pre Vás vykonať, len ak nás o to požiadate.
 •  Vaše osobné i pracovné údaje sú pre nás dôverné.
 •  Všetky prístupy do aplikácie monitorujeme.
 •  Vždy môžeme overiť, či sa nejedná o neoprávnený prístup.
 •  Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime platnou legislatívou SR a EÚ.

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 13764/L.
IČO : 36 40 72 75  a  IČO DPH: SK2020107540.
Kontaktná mailová adresa pre GDPR:  [email protected]

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami:

 • GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Platné od 25.5.2018 a účinné od 25.5.2018
 • Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).  Účinný od 25.5.2018.

Dotknuté osoby

 • návštevníci stránky www.beenia.sk
 • objednávatelia služieb aplikácie Beenia (právnické a fyzické osoby)
 • používatelia aplikácie Beenia a príp. ich kolegovia, zamestnanci, zákazníci, a pod.
 • ďalšie dotknuté osoby – ďalšie dotknuté osoby a potenciálni klienti – kontaktné osoby obchodnej komunikácie/stretnutí, príp. z vyplnených dotazníkov, obchodných formulárov, a pod.
Zoznam osobných údajov návštevníkov stránky beenia.com
 • IP adresa,
 • osobné údaje zaslané v kontaktnom formulári – meno, priezvisko, mailová adresa,
 • mailová komunikácia s dotknutou osobou,
 • informácie z dotazníkov a obchodných formulárov – ak také dotknutá osoba vyplnila,
 • iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla,
 • informácie z cookies pre zlepšenie kvality prehliadania,
 • informácie z klientskeho zariadenia používateľa – typ prehliadača, typ operačného systému, typ zariadenia (PC, tablet, mobil…)
Zoznam osobných údajov objednávateľov služieb Beenia:
 • obchodné a fakturačné údaje – v zmluvách, dohodách, objednávkach, a iných dojednaniach
 • e-mailová, príp. iná vzájomná písomná komunikácia
 • + príp. kontaktné údaje používateľov voči ktorým Objednávateľ objednáva služby aplikácie Beenia
Zoznam osobných údajov používateľov aplikácie Beenia

Prostredníctvom registračného formulára, svojho používateľského profilu a využívaním aplikácie Beenia poskytuje používateľ niektoré alebo súčasne všetky tieto osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul, telefónne číslo / mobil, adresa,
 • profilová fotografia, príp. iné vložené fotografie,
 • pozícia, pracovné zaradenie, a pod.,
 • e-mailová adresa, IP adresa, prihlasovacie meno a heslo,
 • osobné údaje svojich kolegov, zamestnancov, zákazníkov, a pod.,
 • fakturačné údaje a údaje zmluvného charakteru – (údaje uvedené v zmluvách),
 • osobné údaje zadané používateľmi ako súčasť dát zadaných do aplikácie Beenia (osobné údaje v dátach aplikácie, napr. v názve aktivity, popise aktivity, komentároch a pod.)
 • osobné údaje obsiahnuté v súboroch, ktoré používatelia nahrali ako prílohy do aplikácie Beenia, napr. osobné údaje v priložených fotografiách, dokumentoch,…
 • emailová komunikácia s dotknutou osobou,
 • informácie z dotazníkov a obchodných formulárov – ak také dotknutá osoba vyplnila,
 • iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla,
 • informácie z cookies pre zlepšenie kvality prehliadania,
 • informácie z klientského zariadenia – typ prehliadača, typ operačného systému, typ zariadenia (PC, tablet, mobil,…)

Poznámka: Ak sa realizuje platba kartou, tak takáto operácia je spracúvaná platobnou bránou tretích strán a čísla kreditných kariet neuchovávame.

Zoznam osobných údajov ďalších dotknutých osôb a potenciálnych klientov:
 • kontaktné údaje získané pri obchodnej komunikácii / stretnutí
  (napr. vizitky, údaje poskytnuté verbálnou formou, a pod. )
 • informácie z dotazníkov a obchodných formulárov – ak také dotknutá osoba vyplnila
  (najmä meno priezvisko, pracovná pozícia, zamestnávateľ, e-mailová adresa + odpovede na otázky)
 • iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba sama poskytla
 • príp. e-mailová komunikácia s dotknutou osobou

Príjemcovia / kategórie príjemcov:

 • zamestnanci prevádzkovateľa – hlavne administrátori, programátori, technici, účtovník,
 • štátne orgány na základe zákonnej požiadavky.

Účely spracúvania:

 • poskytovanie služieb aplikácie Beenia
 • prevádzkovanie stránky beenia.com
 • marketingové aktivity – udržiavanie obchodných vzťahov a budovanie nových obchodných príležitostí:
  • príležitostné zasielanie ponúk, informácií a materiálov o produktoch, riešeniach a službách;
   „Newsletter Služby“
  • príležitostné zasielanie dôležitých oznámení a informácií o významných udalostiach;
   „Newsletter Oznámenia“
  • príležitostné zasielanie marketingových predmetov (napr. novoročenky, prezenty)

Doba uchovávania osobných údajov v aplikácii Beenia:

 • do 3 rokov od poslednej návštevy stránky www.beenia.sk – platí pre návštevníkov stránky
 • do 3 rokov od poslednej komunikácie s dotknutou osobou, príp. do odvolania súhlasu (podľa toho, čo nastane skôr) – platí pre ďalšie dotknuté osoby a potenciálnych klientov
 • do 5 rokov od poslednej aktivity v aplikácii Beenia – platí pre používateľov aplikácie Beenia
 • do 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu – platí pre objednávateľov aplikácie Beenia

Údaje návštevníkov stránky www.beenia.com sú krátkodobo ukladané v tzv. serverových log súboroch, ktoré sa automaticky vymazávajú a ďalej neuchovávajú.

Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov návštevníkov stránky Beenia sa vykonáva na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, príp. zákonnej požiadavky pri plnení predzmluvných vzťahov.

Spracúvanie osobných údajov objednávateľov a používateľov aplikácie Beenia sa vykonáva na základe plnenia zmluvy k využívaniu aplikácie Beenia, t.j. zákonnej požiadavky a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

To znamená:

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, alebo na plnenie žiadosti dotknutej osoby o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre vedenie účtovníctva a daňové povinnosti Prevádzkovateľa,
 • spracúvanie údajov je nevyhnutné pre využívanie služieb aplikácie Beenia,
 • spracúvanie osobných údajov, napr. mailovej komunikácie s podkladmi a informáciami k zmluvám je nevyhnutné pre efektívnu, úplnú a presnú komunikáciu v zmysle vytvárania a riadenia vzťahov so zákazníkmi.

(Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a písm. f) Nariadenia EÚ)

Spracúvanie osobných údajov potenciálnych klientov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu, a u ďalších dotknutých osôb na základe udeleného súhlasu, ktorý môže dotknutá osoba jednoducho kedykoľvek a bezplatne odvolať zaslaním stručnej Žiadosti o odvolanie súhlasu na [email protected]. Žiadosť môže obsahovať komplexné odvolanie súhlasu na všetky marketingové aktivity, alebo len na vybrané podľa preferencií dotknutej osoby.

To znamená:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

6 – (Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ)

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky neposkytnutia

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu plnenia predzmluvných vzťahov, obchodných zmlúv a záväzkov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je preto povinná poskytnúť osobné údaje na tento účel, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Rovnako aj využívanie aplikácie Beenia nie je možné bez spracúvania nevyhnutných osobných údajov dotknutých osôb – hlavne meno, priezvisko, mailová adresa, IP adresa, prihlasovacie meno a heslo dotknutej osoby.
Ďalšie dotknuté osoby nie sú povinné poskytnúť svoje osobné údaje, Prevádzkovateľ môže svoje marketingové aktivity vykonávať len na základe ich udeleného súhlasu alebo predzmluvných vzťahov.

Ukladanie dát

Aplikácia Beenia je prevádzkovaná v dátových centrách spoločnosti Amazon. Služby Amazon AWS (Amazon Web Services) poskytujú špičkovú cloudovú platformu s vysokou dostupnosťou a spoľahlivosťou a tiež nástroje, ktoré umožňujú prevádzkovať širokú škálu aplikácií. Dôvernosť, integrita a dostupnosť systémov a údajov zákazníkov je pre spoločnosť AWS mimoriadne dôležitá, preto sme si túto službu vybrali i my:

 • Servery Amazon EC2 / Amazon Elastic Compute Cloud. Servery, na ktorých je Beenia hostovaná, sú umiestnené v dátových centrách Amazonu s najvyšším stupňom zabezpečenia a najnovšími technológiami.
 • Databáza Amazon RDS / Relational Database Service
 • Aby sme vám mohli poskytnúť rýchly výkon, vysokú dostupnosť, bezpečnosť a kompatibilitu, ktorú potrebujete, využívame od Amazonu túto relačnú databázovú službu RDS, ktorá okrem iného umožňuje šifrovať databázy pomocou kľúčov – Key Management Service (KMS).
 • Úložný priestor Amazon S3. Amazon S3 je objektový úložný priestor, ktorý umožňuje ukladať a získavať akékoľvek množstvo dát odkiaľkoľvek – webové stránky a mobilné aplikácie, firemné aplikácie a dáta zo senzorov alebo zariadení IoT. Poskytuje komplexné možnosti zabezpečenia a dodržiavania predpisov, ktoré spĺňajú aj najprísnejšie regulačné požiadavky.

Bližšie informácie k bezpečnosti v Amazone TU.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií:

Služby AWS prevádzkuje spoločnosť Amazon.com, Inc. so sídlom Seattle, štát Washington, Spojené štáty Americké, ktorá patrí do zoznamu spoločností v režime Privacy Shield.

To znamená, že podľa čl. 45 Nariadenia EÚ ide o prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany, a na takýto prenos nie je nutné žiadne osobitné povolenie – Európska komisia rozhodla o primeranosti pre Spojené štáty americké podľa smernice 95/46/ES.

Zabezpečenie údajov

 • Vyžadované bezpečné prihlasovacie heslá uložené vo forme hash.
 • Šifrovanie komunikácie medzi Beeniou a používateľom pomocou SSL/TLS.
 • Servery v datacentrách Amazon AWS s Privacy Shield. (informácie uvedené vyššie).
 • Zálohovanie dát – všetky dáta sú zálohované v datacentre.
 • Ochrana DoS – sleduje intenzitu, v akej konkrétny používateľ pristupuje k aplikácii Beenia. V prípade neprimerane vysokej aktivity dôjde k dočasnému zablokovaniu používateľa.
 • Tím Beenia tvoria skúsení programátori a technici.
 • Výkonnosť a plynulý výkon aplikácie Beenia je monitorovaný.

Viac o zabezpečení uvádzame na stránke beenia.com/zabezpečenie údajov.

Cookies

Pre zlepšenie Vašej kvality prehliadania stránky beenia.com a využívania služieb aplikácie Beenia využívame malé dátové súbory nazvané cookies, ktoré umiestňujeme do Vášho zariadenia (počítača, mobilu,..) pri návšteve našej internetovej stránky.

Cookies napomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu ukladať, keď sa na stránky vrátite alebo prechádzate zo stránky na stránku. Informácie sú využívané pre účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov.

To znamená, že využívame cookies:

 • pre identifikáciu zariadenia používateľa a optimalizáciu stránky,
 • k poskytovaniu individualizovaných služieb podľa Vašich nastavení,
 • pre služby tretích strán ako Google, Facebook, príp. iné, ktoré využívame na našej stránke.

Skontrolovať nastavenia alebo zablokovať používanie cookies môžete jednoducho vo svojom internetovom prehliadači.

Pokiaľ však zablokujete všetky cookies, je možné, že niektoré vybrané služby budú obmedzené, alebo čiastočne nefunkčné. Obmedzenie cookies však nemá vplyv na celkovú technickú funkčnosť stránky.

Poznámka: Na našich stránkach využívame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Viac o cookies a ich nastavení uvádzame na stránke beenia.com/cookies.

Vaše práva

Dotknutá osoba môže voči spracúvaniu svojich osobných údajov na vyššie uvedené účely uplatniť tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  (uplatniteľné iba ak sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa)
 • právo na odvolanie súhlasu,
  (uplatniteľné iba ak sa spracúvanie vykonáva na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR,
 • právo podať dozornému orgánu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Editácia a výmaz osobných údajov: 

Používateľ aplikácie Beenia môže po prihlásení sa do svojho účtu editovať a zmazať svoje ľubovoľné osobné údaje.

Svoje práva môže používateľ / návštevník tiež ľahko uplatniť zaslaním svojej žiadosti na mailovú adresu [email protected], alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa uvedenú na beenia.com

Uchovávať sa budú len nevyhnutné údaje o zmluvných dojednaniach, faktúrach a ostatné údaje v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky po dobu zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, t.j. najkratšej možnej doby.

Oprávnenia prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje na vyžiadanie poskytnúť príslušným štátnym orgánom.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto pravidlá ochrany osobných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy, o čom budú používatelia aplikácie i návštevníci stránky bezodkladne informovaní.
 • Prevádzkovateľ je na základe bodu 47 Preambuly Nariadenia EÚ oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníkov aplikácie Beenia na účelu priameho marketingu, to znamená príležitostne zaslať na mailové adresy zákazníkov a potenciálnych budúcich klientov ponuku vlastných produktov a služieb.

Dotknutá osoba má právo namietať proti takémuto spracúvaniu a svoju námietku oznámiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ námietku akceptuje a mailová adresa sa na účel priameho marketingu nebude ďalej spracúvať.

Záverečné ustanovenia:

Využívanie aplikácie Beenia sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré nájdete na stránke beenia.com/obchodné podmienky

Uvedené pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 24.05.2018.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, radi Vám ich zodpovieme, poradíme, vysvetlíme, stačí nás len kontaktovať na  [email protected].

[]
1 Step 1
Menoyour full name
Priezviskoyour full name
Previous
Next

[]
1 Step 1
Menoyour full name
Priezviskoyour full name
Previous
Next