+421 911 071 367
Prihlásiť sa na odber noviniek

Obchodné podmienky

Podmienky používania služby BEENIA.com

Váš prístup k a využívanie služby poskytnutej platformou BEENIA.com je podmienená Vašou akceptáciou týchto Podmienok používania služby. Tieto Podmienky používania služby sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí využívajú platformu BEENIA.com

Tieto Podmienky používania služby riadia a určujú použitie platformy BEENIA.com a všetkých služieb spojených s platformou BEENIA.com, vrátane, ale bez obmedzenia na, webovú stránku BEENIA.com, webovú aplikáciu app.BEENIA.com a súvisiace mobilné aplikácie, ktoré sú poskytované spoločnosťou GLOBESY, s.r.o.

Akceptácia Podmienok využívania

Tento dokument Podmienok používania služby je dohodou, ktorú musíte akceptovať, aby Vám bolo umožnené využívať služby platformy BEENIA.com. Tento dokument predstavuje právnu dohodu („Dohoda“) medzi Vami („Vy“ alebo „Používateľ“ alebo „Zákazník“) a GLOBESY s.r.o. ako BEENIA.com („Spoločnosť“ alebo „BEENIA.com“) pre používanie služieb platformy BEENIA.com a jej súčastí, ako aplikácie app.BEENIA.com a mobilných aplikácií BEENIA („Služby“) a webovej stránky BEENIA.com, ktoré ste si Vy zvolili, začali využívať alebo spustili. „Vy“ predstavuje individuálnu osobu ktorá sa zaregistrovala na stránke BEENIA.com a/alebo poskytla jeho alebo jej platobnú kartu alebo iný platobný mechanizmus pre Služby, alebo, ak sú Služby zakúpené v mene entity jednotlivcom, ktorý má na takýto nákup Služby v mene entity oprávnenie, tak potom „Vy“ predstavuje takúto entitu.

Ak do tejto dohody o Podmienkach používania služby vstupujete v mene entity – organizácie, spoločnosti, právnickej osoby alebo inej entity, vyjadrujete, že máte právomoc zaviazať túto entitu k týmto Podmienkam využívania služby. V takomto prípade, Podmienky používania služby odkazujú alebo budú odkazovať tiež na túto entitu, jej zamestnancov, jej pobočky a jej externých spolupracovníkov, tak, ako je relevantné pre Vašu entitu. Ak nemáte takúto právomoc, alebo ak nesúhlasíte s Podmienkami používania služby, nemôžete Službu využívať. Uznávate, že tieto Podmienky používania služby sú zmluvou medzi Vami a BEENIA.com, napriek tomu, že táto zmluva v podobe Podmienok používania služby má elektronickú podobu a nie je fyzicky podpísaná Vami a Spoločnosťou, a že Vaše používanie služby sa riadi touto zmluvou.

Porušenie ľubovoľného ustanovenia Podmienok používania služby môže mať za následok ukončenie Vášho používateľského účtu.

Tieto Podmienky používania služby môže Spoločnosť zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že nebudete súhlasiť s novými Podmienkami používania služby, je potrebné, aby ste ukončili využívanie služieb platformy Beenia.com ku dňu platnosti nového znenia Podmienok používania služby.

Služby

Spoločnosť je oprávnená na základe jej vlastného a voľného uváženia priebežne modifikovať funkčnosti Služby bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo v ľubovoľnom čase a priebežne modifikovať alebo pozastaviť, dočasne alebo natrvalo, Službu alebo jej ľubovoľnú časť, s, alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Spoločnosť nebude niesť žiadnu právnu zodpovednosť voči Vám alebo voči ľubovoľnej tretej strane za ľubovoľnú modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

Ak Vy alebo Váš ľubovoľný používateľ zašle Spoločnosti akúkoľvek spätnú väzbu alebo návrhy ku Službe, dávate akceptovaním týchto Podmienok používania služby Spoločnosti neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, bezodplatné oprávnenie (licenciu) na použitie takejto spätnej väzby alebo návrhov pre ľubovoľný účel bez toho, aby takýmto použitím vznikol Spoločnosti akýkoľvek záväzok voči Vám.

Prístup k Službe

Po kompletizácií registračného procesu pre Službu Vám bude vytvorený pridelený účet, pre ktorý si vytvoríte heslo. Ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov pre Váš účet a preberáte plnú zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré budú vykonané použitím Vašich prístupových údajov alebo Vášho účtu. Súhlasíte: (a) že okamžite upovedomíte BENIA.com o akomkoľvek neautorizovanom použití Vášho prístupového hesla alebo účtu alebo akomkoľvek inom narušení bezpečnosti, a (b) že sa uistite, že opustíte svoj účet na konci každej relácie, v rámci ktorej ste boli do služby prihlásení.

Je zakázané využívať Službu pre akýkoľvek účel, ktorý je protiprávny, alebo porušuje platnú legislatívu vo Vašej jurisdikcii, v jurisdikcii Slovenskej republiky alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý úmyselne alebo neúmyselne porušuje akýkoľvek platný miestny, štátny, národný alebo medzinárodný právny predpis alebo nariadenie.

Akýkoľvek softvér, alebo jeho časť, ktorý je spojený so Službou, je chránený legislatívou zabezpečujúcou ochranu autorských práv a medzinárodnými dohodami o ochrane autorských práv, ako aj ostatnými právnymi predpismi a dohodami pre ochranu duševného vlastníctva.

Váš obsah a Vaše Dáta

Spoločnosť si nenárokuje akékoľvek práva duševného vlastníctva voči dátam a materiálom, ktoré ste poskytli Službe. Všetky materiály, ktoré ste do Službe poskytli, do Služby zadali alebo nahrali ostávajú vo Vašom Vlastníctve.

„Dáta“ znamenajú akékoľvek dáta, údaje a obsah, ktorý nahrávate, zadávate, uverejňujete, posielate alebo iným spôsobom robíte dostupným cez Službu, zahrnujúc správy, ktoré posielate, súbory, ktoré nahrávate (uploadujete), komentáre, ktoré vytvárate, informácie Vášho používateľského profilu a čokoľvek iné, čo zadávate alebo nahrávate do Služby. BEENIA.com vyvinie z komerčného hľadiska primerané kroky na zabezpečenie vysokého bezpečnostného štandardu vo všetkých objektoch a zariadeniach používaných pre ukladanie a spracovanie Vašich dát. Pre viac informácií o našich aktuálnych postupoch a zásadách vo vzťahu k zabezpečeniu súkromia, bezpečnosti a dôvernosti dát, prosím navštívte webovú stránku www.beenia.com/ochrana-osobnych-udajov.

Aby Spoločnosti bolo umožnené poskytovať Vám služby, požaduje, aby ste jej udelili práva vo vzťahu k Vašim dátam pre, ale nie obmedzene na, prenášanie, uchovávanie a kopírovanie Vašich dát pre zabezpečenie ich zobrazenia Vám a iným používateľom, indexovanie dát, vytváranie zálohy pre zabránenie strate dát, analytické a štatistické spracovanie dát, získavanie informácií z dát, automatické vyhodnocovanie dát, vyhľadávanie vzťahov, súvislostí a korelácií v dátach, profylaktiku na základe dát a pod. Vašim akceptovaním týchto Podmienok poskytovania služby udeľujete Spoločnosti povolenie pre takéto spracovanie dát a udeľujete Spoločnosti akékoľvek právo potrebné pre poskytovanie a rozvoj Služby a zabezpečenie vysokej úrovne kvality služby, zákazníckej podpory, starostlivosti o zákazníka a personalizácie služby. Toto povolenie zahŕňa a povoľuje Službe využitie služieb poskytovaných tretími stranami, ako napr. Amazon Web Services, pre prevádzku a administráciu Služby, pričom práva udelené Spoločnosti sú rozšírené aj na tieto tretie strany v rozsahu potrebnom pre poskytnutie Služby. V závislosti na službe, toto môže zahŕňať presun Vašich dát cez jurisdikčné línie alebo cez štátne hranice. Spoločnosť nebude zdieľať, zverejňovať, predávať, prenajímať, alebo distribuovať žiadnym spôsobom žiadne dáta, ktoré ste Službe poskytli.

Spoločnosť nebude bezdôvodne nazerať na dáta, ktoré ste Službe poskytli. Spoločnosť vykonáva spracovanie dát v súlade s platnou legislatívou.

Súhlasíte, že BENIA.com môže zahrnúť Vaše obchodné meno a logo do zoznamu zákazníkov Služby a uverejniť ho online, v tlačených a v elektronických marketingových materiáloch primeraným spôsobom, pričom Spoločnosti takýmto použitím nevzniká voči Vám žiadny záväzok.

Zásady správania v platforme BEENIA.com

V platforme BEENIA.com nie je povolené:

  • Nahrávať, uverejňovať, prenášať alebo akokoľvek inak sprístupňovať dáta, ktoré sú nezákonné, škodlivé, výhražné, urážlivé, obťažujúce, protiprávne, osočujúce, vulgárne, nemravné, hanlivé, dáta, ktoré narúšajú súkromie iných osôb, šíria nenávisť, alebo sú rasovo, etnicky alebo ináč nežiadúce.
  • Nahrávať alebo prenášať obrázky, fotografie alebo iné súbory, ktoré obsahujú, vykresľujú alebo indikujú nahotu, zbrane, násilie alebo drogy.
  • Vydávať sa za inú osobu alebo nepravdivo, polopravdivo alebo falošne uvádzať vzťahy k akejkoľvek osobe alebo entite.
  • Nahrávať alebo prenášať obsah, na ktorý ako používateľ služby nemáte právo pre zverejňovanie, alebo ktorý porušuje patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo, autorské právo, súkromie alebo iné vlastnícke alebo majetkové právo ľubovoľnej osoby, entity alebo strany.
  • Ako Používateľ Služby ste výhradne zodpovedný za Vašu interakciu s iným používateľmi. Spoločnosť si vyhradzuje právo, avšak žiadnym spôsobom sa nezaväzuje, sledovať a monitorovať interakcie a spory medzi Vami a inými používateľmi.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo ukončiť akýkoľvek používateľský účet, viazaný na osobu alebo celú entitu, v ktorom bolo zaznamenané porušenie týchto Podmienok používania služby.
  • Spoločnosť si vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť dáta, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

Zúčtovanie a fakturácia

Ako používateľ Služby nie ste zaviazaný k zakúpeniu žiadnej z ponúkaných služieb BEENIA.com. Ak sa rozhodnete pre zakúpenie Služby v podobe balíčkov, ich kombinácií alebo doplnkových služieb, bude od Vás požadované poskytnutie informácie o platobnej karte alebo inom platobnom mechanizme akceptovanom Službou, pre ktorý ste sa rozhodli.

Súhlasíte s tým, že Spoločnosť môže realizovať platby z Vašej platobnej karty alebo iného platobného mechanizmu, ktorý ste si zvolili, za Váš predplatený účet (Váš účet), prostredníctvom ktorého používate Službu, vrátanie servisných poplatkov, platieb za predplatné, splatenia dlžných čiastok alebo akýchkoľvek iných poplatkov alebo platieb, ktoré sa vzťahujú na Vaše využívanie Služby. Pravidelné poplatky budú realizované automaticky bez toho, aby ste autorizovali každú jednotlivú platbu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien za Službu alebo jej časti v ľubovoľnom čase. Spoločnosť sa bude usilovať vždy, keď to bude možné, oznámiť zmenu cien vopred. Takéto oznámenie môže byť kedykoľvek realizované uverejnením zmien na webovej stránke BEENIA.com a/alebo priamo v Službe.

Všetky platby zrealizované na základe Vašej autorizácie udelenej zvolením Služby alebo jej časti pre Váš účet sú konečné. Spätná refundácia platieb za Váš účet nie je možná bez ohľadu na skutočnosť, či Službu používate alebo nie, resp. bez ohľadu na iné okolnosti a skutočnosti.

Váš nákup a/alebo používanie Služby môže podliehať zdaneniu, vrátane, ale bez obmedzenia na daň z predaja, daň z pridanej hodnoty a daň z používania na základe platnej jurisdikcie a daňových predpisov vydaných oprávnenou autoritou. Súhlasíte, že daňová povinnosť a platba akejkoľvek takejto dane bude výhradne a absolútne vo Vašej zodpovednosti a súhlasíte vynahradiť BEENIA.com výdaje do rozsahu, ktorý vynaložila v rámci záväzku alebo pohľadávke v spojení s takouto daňou.

Súhlasíte, že v prípade, ak Spoločnosť nebude schopná realizovať poplatky, ktoré jej prináležia, alebo ktoré sú jej dlžné za Službu poskytovanú cez Váš účet, Spoločnosť môže podniknúť akékoľvek iné kroky, ktoré bude považovať za nevyhnutné, pre realizáciu takýchto poplatkov od Vás a že budete znášať všetky náklady a výdaje vynaložené Spoločnosťou v súvislosti s aktivitami pre vymáhanie, vrátanie poplatkov za vymáhanie a právnych nákladov. Ďalej súhlasíte, že Spoločnosť si môže účtovať úrok vo výške minimálne 1,5% mesačne, alebo najvyššej sumy povolenej zákonom, za ľubovoľnú čiastku po lehote splatnosti.

Zmena úrovne Vašej Služby

Niektoré služby poskytované platformou BENNIA.com umožňujú prechod na vyššiu alebo nižšiu úroveň služby.

Ak zvýšite úroveň Vašej služby z aktuálneho balíčka na balíček s vyššou cenou, Spoločnosť zúčtuje tento prechod nasledovne:

  • Ak prechádzate z bezplatnej verzie služby na platenú verziu služby, Vaša prvá platba bude zrealizovaná v deň zmeny vo výške platy prvého obdobia (mesiac resp. rok) a Vás platobný termín sa nastaví odo dňa prechodu na platenú verziu s príslušnou periódou (mesiac resp. rok). Ostatné platby budú vo výške zodpovedajúcej cene príslušnej úrovne služby.
  • Ak prechádzate z platenej verzie služby na vyššiu úroveň platenej verzie služby, Vaša prvá platba bude zrealizovaná v deň prechodu na vyššiu úroveň služby vo výške rozdielu medzi časťou ceny vyššej úrovne služby a časťou ceny nižšej úrovne služby rozrátanými alikvotne voči počtu kalendárnych dní, ktoré zostávajú do konca zúčtovacieho obdobia (mesiac/rok) a celkovým počtom kalendárnych dní v zúčtovacom období. Termín zúčtovania a začiatok a koniec zúčtovacieho obdobia sa prechodom na vyššiu verziu služby nemenia. Ostatné platby budú vo výške zodpovedajúcej cene príslušnej úrovne služby.

Rovnaké pravidlá platia aj pre zakúpenie doplnkových služieb resp. zvýšenie ich úrovne.

K dispozícií sú len limitované možnosti prechodu na balíček nižšej úrovne služieb s nižšou cenou, pričom refundácia nie je možná. Predplatitelia, ktorí si želajú prejsť z balíčka s vyššou cenou na balíček s nižšou cenou, musia nechať exspirovať predplatné pre aktuálne využívanú služby a následne zakúpiť balíček s požadovanou úrovňou služby, alebo používať bezplatnú verziu, ak je k dispozícií.

Predplatitelia, ktorí si želajú odstrániť doplnkové služby z ich účtu, musia nechať exspirovať aktuálne používané doplnkové služby a následne zakúpiť požadované doplnkové služby. Refundácia nie je možná.

Pri prechode z vyššej úrovne služby na nižšou úroveň služby Vám môže byť časť Vašich dát zneprístupnená, a to v rozsahu, ktorý presahuje limity balička s nižšou úrovňou služby.

Zrušenie účtu

Riadne zrušenie účtu je v plnej zodpovednosti Vás ako používateľa Služby. Účet bude zrušený na základe žiadosti oprávnenej osoby, ktorá bude doručená primeraným spôsobom, napr. emailom alebo telefonicky.

Všetok Váš obsah sa okamžite po zrušení účtu stane nedostupným prostredníctvom Služby. V rámci nasledujúcich 30 dní môže, ale nemusí, byť všetok tento obsah permanentne vymazaný zo všetkých dátových záloh a prevádzkových logov. Akceptovaním týchto Podmienok používania služby súhlasíte s tým, že Vaše dáta môžu po zrušení Vášho účtu ostať v aplikácií v neanonymizovanej alebo anonymizovanej podobe a že tieto dáta môžu byť spoločnosťou využívané pre akékoľvek analytické a štatistické spracovanie, vrátanie, ale nie obmedzene na, získavania informácií z dát, automatické vyhodnocovanie dát, hľadanie vzťahov, súvislostí a korelácií a profylaktiku.

Spoločnosť má v rámci svojho výhradného voľného uváženia právo pozastaviť alebo ukončiť účet a odmietnuť akékoľvek a každé súčasné alebo budúce používanie Služby z ľubovoľného dôvodu v ľubovoľnom čase. Takéto ukončenie Služby bude mať za následok deaktiváciu a výmaz Vášho účtu alebo pozastavenie vášho prístupu k Vášmu účtu spolu so zánikom všetkého obsahu vo Vašom účte. Spoločnosť si vyhradzuje právo odoprieť poskytnutie Služby hocikomu z hocijakého dôvodu v ľubovoľnom čase.

Zneužitie funkčností

Funkčnosti, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom služieb BEENIA.com sú určené pre normálne a bežné používanie softvéru. Zneužitie alebo neprimerané použitie funkčností môže mať za následok zákaz využívať službu alebo odstránenie zo služby. Napr.: Je zakázané používať emailové adresy pre odpovede v automatizovaných systémoch ako Google Alerts. Je zakázané automatické presmerovanie emailov na špecifické emailové adresy BEENIA. Nie sú dovolené RSS posúvania dát s BEENIA dátami verejným konzumentom.

V mimoriadnych prípadoch si vyhradzujeme právo dočasne pozastaviť Váš účet, ak miera a rozsah Vášho využívania Služby významnou mierou prevyšuje priemerné používanie Služby inými zákazníkmi a/alebo hrozí, že Váš rozsah a/alebo spôsob využívania Služby spôsobí narušenie dostupnosti a/alebo použiteľnosti služby pre iných používateľov. Vždy sa pokúsime skontaktovať s vlastníkom účtu pred tým, ako pristúpime k vykonaniu akéhokoľvek opatrenia okrem zriedkavých prípadov, kedy rozsah používania môže mať negatívny a okamžitý dopad na výkonnosť Služby pre iných zákazníkov.

Zákaz ďalšieho predaja alebo použitia mimo povolených podmienok

Iné využívanie Služby ako je dovolené týmito zásadami a podmienkami tejto Dohody alebo iných písomných dohôd medzi Vami a Spoločnosťou nie je dovolené. Nie je dovolený ďalší predaj, distribúcia, akékoľvek využitie za účelom získania priameho finančného alebo nefinančného komerčného profitu, alebo použitie na báze zdieľania času, alebo použitie na báze zdieľanej ekonomiky, alebo použitie na báze servisnej kancelárie.

Zaväzujete sa, že svoj používateľký účet budete využívať výhradne sám a neposkytnete ho inej osobe, ani ho bez súhlasu Spoločnosti neprevediete na tretiu osobu.

Použitie aplikácií tretích strán a prístup prostredníctvom API

Ak sa rozhodnete využívať akúkoľvek aplikáciu tretej strany v spojení s Vaším používaním Služby, tým, že takto urobíte, vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše dáta a obsah budú zdieľané s takouto aplikáciou tretej strany. Pre pochopenie, akým spôsobom poskytovateľ aplikácie tretej strany používa Vaše dáta a obsah, ako aj ostatné informácie, by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany súkromia poskytovateľa aplikácie tretej strany.

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Spoločnosť nebude niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty vyplývajúce z Vášho použitia API alebo produktu tretej strany, ktorý pristupuje k dátam prostredníctvom API.

Zneužitie alebo nadmerne časté dotazy na Službu prostredníctvom API môže mať za následok dočasné alebo trvalé pozastavenie prístupu Vášho účtu k API. Spoločnosť, na základe jej výhradného voľného uváženia, určí zneužitie alebo nadmerné použitie API. Spoločnosť sa primeraným spôsobom prostredníctvom emailu pokúsi varovať vlastníka účtu pred tým, ako pozastaví tomuto účtu prístup k API.

Vlastnícke práva

Spoločnosť a/alebo jej dodávatelia, tak, ako je relevantné, si uchovávajú vlastníctvo všetkých majetkových práv voči Službe a všetkým obchodným menám, obchodným značkám a servisným značkám pridruženým alebo zobrazeným v Službe. Nie je dovolené odstraňovať, rozmazávať, skrývať alebo iným spôsobom maskovať alebo zneprístupňovať žiadne upozornenia, poznámky alebo informácie ohľadom autorských práv alebo obchodných značiek Spoločnosti alebo jej dodávateľov, ako ani nie je dovolené skrývať odkazy na tieto informácie alebo iné vlastnícke upozornenie v tom zahrnuté, alebo pridružené k Službe. Nie je dovolené vykonávať reverzné inžinierstvo, reverzné kompilovanie (dekompilovanie) alebo akokoľvek prevádzať akúkoľvek časť softvéru spojeného so Službou do človeku čitateľného tvaru.

Určujúci právny rámec

Tieto Podmienky používania služby sú podriadené právu Slovenskej republiky.

DISCLAIMER – Obmedzenie zodpovednosti

Disclaimer. Ani žiadna možnosť, rada alebo prehlásenie Spoločnosti alebo jej pobočiek, alebo pridružených partnerov, poskytovateľov licencií, dodávateľov, zástupcov alebo návštevníkov, či už poskytnutá prostredníctvom webovej stránky alebo ináč, ani výsledok žiadnej operácie, ktorú ste v službe vykonali, neustanovuje našu garanciu, ani nezakladá nárok na vznik akýchkoľvek práv alebo nárokov na benefity pre Vás alebo tretiu stranu. Je Vašou zodpovednosťou prijať dostatočné procedurálne kroky a kontrolné body na uspokojenie Vašich konkrétnych požiadaviek na presnosť vstupu a výstupu dát, a pre zabezpečenie prostriedkov mimo platformy BEENIA.com pre rekonštrukciu akýchkoľvek stratených dát. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo riziká za Vaše používanie Služby alebo siete Internet.

Akékoľvek a všetky služby poskytované platformou BEENIA.com sú poskytované tak, ako sú (na báze „AS IS“), bez záruky akéhokoľvek typu. Spoločnosť popiera akúkoľvek záruku alebo garanciu akéhokoľvek typu, či už vyjadrenú alebo predpokladanú, vrátanie, ale nie obmedzene na, predpokladané záruky predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, uspokojujúcej kvality a neporušenosti a všetkých záruk ktoré môžu vyplynúť v priebehu používania, v priebehu činnosti alebo hospodárskeho využitia. Použiteľné právo môže zakazovať vylúčenie predpokladaných záruk, preto sa hore uvedené nemusí vzťahovať na Vás. Spoločnosť a jej pobočky, pridružení partneri, poskytovatelia licencií a zástupcovia negarantujú, že Vaše používanie platformy BEENIA.com, jej Služby webovej stránky, ostatných služieb alebo materiálov bude neprerušované, bezchybné alebo bezpečné, že chyby budú napravené alebo že Služba, jej časti, jej webová stránka, hosťujúce servery alebo iné materiály sú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Bez obmedzenia všeobecnosti predchádzajúceho, Spoločnosť sa týmto zrieka akejkoľvek a všetkej zodpovednosti za akékoľvek poškodenie alebo iný dopad na Vaše vybavenie, hardvér, softvér, dáta alebo iné informácie alebo materiály, či už spôsobené alebo nespôsobené (či už priamo alebo nepriamo) Vašim používaním Služby, vrátane, ale nie obmedzene na nároky vzťahujúce sa k chybnej, poruchovej alebo nefungujúcej služby.

Obmedzenie zodpovednosti. Za žiadnych okolností nebudú Spoločnosť ani jej pobočky, pridružení partneri, poskytovatelia licencií alebo zástupcovia, ani naši alebo ich riaditelia, úradníci, zamestnanci, konzultanti, zástupcovia alebo iní reprezentanti („zabezpečené strany“) zodpovední za akékoľvek nepriame, náhodné, neobvyklé, vyplývajúce alebo represívne škody alebo straty na ziskoch, tržbách, obchode, úsporách, dátach, realizácií alebo nákladoch na náhradné sprostredkovanie, vynaložené Vami alebo treťou stranou, či za konane v rámci zmluvných vzťahov, delikty (vrátane nedbanlivosti) alebo iné, dokonca aj keď bola Spoločnosť upovedomená o možnosti takejto škody alebo ak bola takáto škoda predvídateľná. Vaša jediná možná ochrana proti nespokojnosti s našou webovou stránkou, materiálmi alebo akýmikoľvek naviazanými stránkami je prestať ich používať. Výhradná a výlučná maximálna zodpovednosť všetkých zabezpečených strán spoločne za všetky škody, straty a predmety žaloby, či už v zmluve, delikte (vrátane nedbanlivosti) alebo ináč, je celková suma, ktorú ste zaplatili, ak ste dáku zaplatili, za prístup alebo používanie Služby alebo našich materiálov. Vaše použitie našej stránky a akýchkoľvek materiálov poskytnutých cez našu webovú stránku je výhradne a celkovo na Vaše vlastné riziko. Uznávate, že obmedzenia zodpovednosti v týchto Podmienkach používania služby a tu uvedené vymedzenie a priradenie rizika je základným prvkom tejto dohody medzi Vami a Spoločnosťou, bez ktorej by Spoločnosť neposkytovala Službu. Cena Služby zohľadňuje toto vymedzenie a priradenie rizika a obmedzenie zodpovednosti, ktoré je tu uvedené.

Chyby. Existuje možnosť, že webová stránka alebo Služby by mohli obsahovať nepresnosti alebo chyby alebo informácie alebo materiály, ktoré porušujú tieto Podmienky. Navyše, existuje možnosť, že by mohlo dôjsť k neoprávnenej úprave našej webovej stránky alebo materiálov treťou stranou. Hoci Spoločnosť podniká kroky k zabezpečeniu integrity jej stránky, Spoločnosť negarantuje jej kompletnosť alebo korektnosť. Ak nastane situácia, v ktorej je otázna kompletnosť alebo presnosť webovej stránky, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácii dostupných na našej webovej stránke, ak je to možné, aj s popisom materiálu alebo informácií, ktoré je potrebné overiť a s URL adresou (linkom), na ktorej sa tieto materiály alebo informácie na našej webovej stránke nachádzajú.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto Dohody alebo si želáte prediskutovať tu uvedené Podmienky používania služby, prosím kontaktujte BEENIA.com prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej stránke.

[]
1 Step 1
Menoyour full name
Priezviskoyour full name
Previous
Next

[]
1 Step 1
Menoyour full name
Priezviskoyour full name
Previous
Next